سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون اشرفی – شرکت ایتوک
محمد نوروزی – دانشگاه پیام نور، مرکز ساری

چکیده:

در این پژوهش رفتار استخراجی از محیط پر کلرات با استفاده از بیس – ۲-اتیل هگزیل فسفریک اسید( D2EHPA)در رقیق کننده تولوئن بررسی گردی د. مشاهده شد که استخراج در گستره pHاز ۲/۵ تا ۳ با استفاده از مول بر لیترD2EHPA کمی است.سپس با ۴ مول بر لیتر HCL از فاز آلی شامل D2EHPAبیرون کشیده می شود. با رسم منحنی تغییراتlog D بر حسب log مشخص شد که گونه استخراجی برای اینواکنشگر است. جدا سازی از فلزات وابسته نیز در این روش مورد بررسی قرار گرفت.
ضریب تو زیع یون فلزی در فاز آلی و آب = D
به شکل دی مر D2EHPA استخراج کننده = HR