سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – استادیار گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلا
شروین شرافتمندجور – دانشجوی دکتری گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزا
اسمعیل اسلامی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزا

چکیده:

در این مقاله ، توانایی روش تجزیه متوسط مودال در استخراج ساختارهای متجانس یک جریان آشفته دو بعدی آماری همگن و همسانگرد مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه، با استفاده از متوسط گیری آنسامبلی ، ابتدا تنش های رینولدز تعمیم یافته استخراج شده و سپس با تعریف کمیتی به نام لزجت مودال، که در مشابهت بامفهوم لزجت گردابه ای تعریف شده است، اثرات مودهای غیر متجانس بر روی مودهای متوسط لحاظ شده اند. در نهایت، در یک حل رتبه کاسته، از این لزجت مودال استفاده شده ومیدان متوسط سرعت ها و تاوایی محاسبه شده اند. نتایج نشان دهنده توانایی روش در استخراج ساختارهای متجانس و پیش بینی آبشار انرژی معکوس است که از خصوصیات آشفتگی دو بعدی به شمار می رود.