سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سیدعلی المدرسی – استادیار گروه سنجش از دور و – GIS دانشگاه آزاد اسلامی یزد آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فاطمه سلحشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و – GIS ، دانشگاه آزاد یزد
مریم مشتاقیون – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و – GIS ، دانشگاه آزاد یزد

چکیده:
بافت های تاریخی امروز، بخشی از بافت شهرهای کشور به یادگار مانده از یک یا دو قرن گذشته و حتی نیمه اول قرن حاضرمی باشند که اکثر آن ها علی رغم واجد ارزش بودن از نظر تاریخی – فرهنگی به فرسودگی گرائیده اند. جمعیت بافت های مرکزیبسیاری از شهرها جابجا شده اند، روند فرسودگی بافت های تخلیه شده شدت گرفته و این بافتها به مأمن ناهنجاریهای اجتماعیتبدیل شده اند . از آنجا که سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع و پایدار برای بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های قدیم شهریضمن حفاظت از میراث تاریخی – فرهنگی و توجه به سازگاری و انطباق آنها با ساختارهای محیط زیست و ساختارهای فرهنگیموجب توسعه پایدار شهری می شود، گذشت زمان ما را به شناخت توسعه جدید شهرها به عنوان بافت های تاریخی و حتی فرسودهنزدیک می کند . در مقاله حاضر با بررسی پارامترهای ریزدانگی قطعات مسکونی ، مصالح عمده ، قدمت ابنیه ، کیفیت ابنیه وتعیین نفوذپذیری، گزارشی از طرح و بررسی و استخراج شاخص های فرسودگی بافت این محلات با استفاده از روش وزن دهیبه شاخص ها و همپوشانی لایه ها در GIS و روش AHP در قالب یک پروژه مطالعاتی انجام شد و در نهایت محلات سردوراه ،ملا فرج الله و پشت باغ درمحدوده مورد مطالعه دارای درصد فرسودگی بالایی تشخیص داده شد.