سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد اشرفی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقد ابادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک و پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه ص
جمال ارغوانی هادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گلپایگان

چکیده:

یکی از کاربردهای اصلی آزمایش میله فشاری هاپکینسون استخراج ضرایب مدلهای دینامیکی مواد میباشد. در این مقاله با استفاده ازنتایج آزمایش هاپکینسون در نرخ کرنشهای مختلف، ضرایب مدل جانسون-کوک برای مسC10200 که همان مسخالص موجود در بازار ایران است- بدست آمده است. بعد از جداسازی و پردازش دادههای اندازهگیری شده در نرمافزار طراحی شده به همین منظور،منحنی تنش-کرنش در هر نرخ کرنش بدست میآید. جهت استخراج ضرایب دینامیکی از بهینه سازی همزمان این منحنیها در جعبه ابزاربرازش رویه ۱ نرم افزارMATLABاستفاده شده است. مشاهده میشود رفتار دینامیکی و ضرایب حاصله کاملا با مسOFHCکه در مقالات به وفور یافت میشود متفاوت میباشد. همچنین به منظوراعتبار سنجی نتایج بدست آمده، شبیه سازی آزمایش میله فشاری هاپکینسون در نرمافزارLS-DYNA با استفاده از ضرایب جانسون- کوک انجام شده و با نتایج تجربی مقایسه میگردند