مقاله استخراج عصاره هسته انگور با سيستم هاي مختلف حلال و ارزيابي خواص آنتي اكسيداني و آنتي راديكالي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: استخراج عصاره هسته انگور با سيستم هاي مختلف حلال و ارزيابي خواص آنتي اكسيداني و آنتي راديكالي آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره هسته انگور
مقاله سيستم هاي حلال
مقاله خواص آنتي اكسيداني
مقاله توانايي به دام انداختن راديكالهاي آزاد
مقاله قدرت احيا كنندگي آهن
مقاله رنسيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري امير
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نجفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فره وش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش عصاره هسته انگور بوسيله شش سيستم حلال استخراج گرديد. بازده استخراج، ظرفيت آنتي اكسيداني و احيا كنندگي، توانايي بدام انداختن راديكال هاي آزاد، ارزيابي تاثير آن بر افزايش مقاومت حرارتي و شرايط اكسيداسيون روغن بدون آنتي اكسيدان سويا بعنوان يك سيستم مدل غذايي بصورت آزمايش فاكتوريل و در غالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار آناليز شد. بررسي راندمان عصاره گيري نشان داد كه تيمار اتيل استات بالاترين راندمان استخراج را داشته است. در بررسي قدرت احيا كنندگي نتايج حاكي از آن بود كه عصاره هاي هسته انگور بطور قابل ملاحظه اي قويتر از BHT و آلفا توكوفرول مي باشد. نتايج حاصل از فعاليت بدام انداختن راديكالهاي آزاد شبيه نتايج حاصل از قدرت احيا كنندگي بود اما تفاوت معني داري بين تيمارهاي مختلف عصاره ديده نشد. ارزيابي مقاومت حرارتي عصاره هاي استخراجي بروش رنسيمت نشان داده است كه تيمار استوني هسته انگور داراي بالاترين خصوصيات حملي نسبت به ساير تيمارهاي آنتي اكسيداني است.