سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فقیهیان – استاد شیمی تجزیه، شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه شیمی
خدیجه اصغری – شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

در این پژوهش یک جاذب جدید جهت استخراج فاز جامد گزینش پذیر کاتیون مس به وسیله تکنیک قالب گیری سطوح سنتز شد برای این منظور لیگاندN’-بیس و N 4- هیدروکسی سالیسیلیدن) اتیلن دی آمین سنتز و به وسیله اسپکتروسکوپی UV- ،FT-Irvis و همچنین آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت. این لیگاند شیف باز سپس در سنتز کمپلکس مس II) دی هی دروکسی سالن به کار رفت. کمپلکس سنتز شده نیز به وسیله اسپکتروسکوپی UV-vis ،FT-IR و همچنین آنالیز عنصری مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. کمپلکس و لیگاند سنتز شده به تر تیب در سنتز جاذب قالب یونی و جاذب قالب گیری نشده به کار رفتند. تاثیر پارامتر های تجزیه ای از جملهpH سینتیک فرآیند جذب، غلظت اولیه و گزینش پذیری در هر دو جاذب قالب یونی و قالب گیری نشده مورد بررسی قرار گرفت. ماکزیمم جذب مس در pH5 و زمان تعادل ۵ دقیقه مشاهده شد همچنین مشاهده شد که جاذب قالب یونی ظرفیت جذب و گزنش پذیری بالاتری نسبت به جاذب قالب گیری نشده دارد.