سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا کنگاوری – عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران ، دانشکده مهندسی کامپیوتر
بابک فخار – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه یک الگوریتم برای دادهکاوی است. این الگوریتمAnt-Miner(داده کاوی بر اساس کلونی مورچه ها) نام دارد. هدف ازAnt-Miner استخراج قواعد طبقهبندی از پایگاهدادهها است . Ant-Miner از ترکیب مفاهیم کلونی مورچهها و اصولدادهکاوی حاصل شده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که الگوریتمهای بهینه سازی به روش کلونی مورچهها بطور موفقیتآمیزی در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی قابل استفاده هستند. هدف ما در این مقاله ارزیابی وتحلیل نسخههای مختلف Ant- Miner است که نسبت به نسخههای قبل از عملکرد بهتری Ant-Miner و بررسی نحوه طراحی و تولید نسخهای جدید از برخوردار است. ماAnt-Miner ارائه شده را با نسخه قبل بر روی دو مجموعه داده مقایسه کردهایم، نتیجه این مقایسه نشان می-دهد که دقت قواعد کشف شده در نسخه جدید بیشتر از دقت قواعد تولید شده در نسخه قدیم است.