سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر چاجی – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر ص پ ۱۴۱۱۵-۱۱۱
حسن قاسمیان –

چکیده:

دراین مقاله یکمدل محاسباتی از عملکرد شبکیه چشم برای استخراج لبه های تصویر ارائه شده است مدلسازی براساس عملکرد سلول پلکسی فرم داخلی شبکه بیولوژیکی درتنظیم وسعت میدان دریافت سلول دو قطبی صورت گرفته است برای مدلسازی پاسخ سلول پلکسی فرم داخلی ابتدا معیاری از کنتراست مکانی تصویر بدست آمده است و سپس با استفاده از این معیار جمع وزندار پاسخ های مربوط به سلولهای دو قطبی با وسعت میدان دریافت متفاوت محاسبه میشوند نتایج پیاده سازی عملکرد بهتر روش ارائه شده را در مقایسه با روشهای مرسوم آشکارسازی لبه، ماند Canny لاپلاسین گوسین و … روی تصاویر نشان میدهد.