سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سمیرا باغچه وان قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهندتبریز
محبوبه نبوی نیا – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی برادرخوش فطرت – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهندتبریز

چکیده:
سفیده تخم مرغ بعنوان یک منبع تجاری رایج و ارزان قیمت برای تولید لیزوزیوم مورد استفاده قرار می گیرد .در این پژوهش از جاذب بنتونیت اصلاح شده با اتانول بمنظور تخلیص لیزوزیوم از سفیده تخم مرغ استفاده شد. بمنظور دست یابی به شرایط بهینه تخلیص، ا ثر نوع بنتونیت، اصلاح بنتونیتpH و مدت زمان جذب مورد بررسی قرار گرفت . میزان لیزوزیوم جذب شده با استفاده از روش برادفورد انجام شد و خلوص آن با روش الکتروفورز ژل آکریل آمید تأیید شد . آزمایش های جذب و دفع در حالت ناپیوسته و در دمای ۴ درجه سانتیگراد انجام شد . در ابتدا آزمایش های جذب و دفع برای انواع مختلف بنتونیت فعال و معمولی و نیز بنتونیت اصلاح شده با اتانول انجام شد . نتایج آزمایش اثرpHو زمان با این نوع بنتونیت نشان می دهد بهترین pH برای جذ ب و دفع لیزوزیوم به ترتیب ۹ و ۷ می باشد. همچنین زمان بهینه جذب ۲ ساعت و دفع ۴ساعت است . لیزوزیوم تولیدی دارای ضریب فعالیت بالایی است و با توجه به خلوص بالای آن می تواند در مهندسی بافت، پزشکی ترمیمی و مواد آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.