سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما رزاقی اصل – پژوهشکده صنایع رنگ ایران تهران
نوشین راستکاری – پژوهشکده صنایع رنگ ایران تهران
لیلا آفرین – پژوهشکده صنایع رنگ ایران تهران
رزیتا عالمی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران تهران

چکیده:

در این تحقیق دو نمونه نارنج مورد بررسی قرار گرفت. رنگدانه موجود در پوست دو نمونه نارنج توسط حلال هگزان با همزدن مداوم در مدت ۲ ساعت تحت استخراج اولیه قرار گرفته و طیف اسپکتروفوتومتری محلول صاف شده حاصل با طیف استاندارد مقایسه گردید که در نتیجه ماده کاروتنوئید اصلی موجود در پوست میوه بتا کاروتن تشخیص داده شد. در مرحله دیگر عمل استخراج بر روی دو نمونه پوست نارنج با استفاده از حلال اتانول ۹۶ % انجام شده و پایدارترینpH برای دو نمونه محلول بتاکاروتن در دامنه۸-۴برابر ۸ بدست آمد. سپس با روش طراحی آماری به روش فاکتوریل اثر پارامترهایpHنور محیط و نوع نارنج آزمایش شده در دو سطح و همچنین تداخل ،آنها بر جذب محلول مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه عملکردی مشخص گردید.