مقاله استخراج مدل سينتيک خشک‌ شدن شلتوک رقم فجر در خشک كن لايه نازک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: استخراج مدل سينتيک خشک‌ شدن شلتوک رقم فجر در خشک كن لايه نازک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شلتوک
مقاله خشک کن لايه نازک
مقاله سينتيک خشک شدن
مقاله مدلسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج يكي از محصولات مهم كشاورزي مي ‌باشد. با توجه به اهميت سالم ماندن دانه برنج در طي فرآيند شالي كوبي و تاثير شرايط خشک ‌كردن بر ميزان شكستگي برنج در طي فرآوري، كنترل دقيق شرايط خشک ‌كردن آن مهم مي‌ باشد. هدف از اين مطالعه ارايه مدل سينتيک خشک ‌شدن شلتوک رقم فجر مي باشد. براي اين منظور آزمايشاتي در پنج سطح دماي ۳۰ تا ۷۰ درجه سلسيوس و چهار سطح سرعت هواي ۰٫۲۵ تا يك متر بر ثانيه و در سه تكرار (جمعا ۶۰ سري آزمايش) بر روي توده بستر نازک شلتوک داخل خشک كن مورد بررسي قرار گرفت.‌ رطوبت محصول در شروع خشک ‌شدن در تمامي آزمايش‌ ها در حدود ۲۷ درصد (بر پايه خشك) بود. رطوبت تعادلي با توجه به رطوبت نسبي و دماي خشک كن از معادلات هم‌ دمايي تجربي مرسوم محاسبه شد. رطوبت توده محصول در طي خشک ‌شدن هر ۵ ثانيه توسط يك ترازوي ديجيتالي اندازه‌ گيري و در رايانه ذخيره شد. نمودارهاي نسبت رطوبت و آهنگ خشک شدن در طي خشک كردن به دست آمد. مدل سينتيک خشک ‌شدن توده شلتوک با هشت مدل تجربي رايج و بر اساس سه شاخص آماري شامل ضريب تعيين، مربع كاي و RMSE با هم مقايسه شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري حاكي از آن است كه براي شلتوک رقم فجر مدل تقريب پخش نسبت به ساير مدل‌ ها از دقت بالاتري برخوردار است. مقدار ضريب تعيين اين مدل در دماهاي ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه سلسيوس به ترتيب برابر ۰٫۹۹۶، ۰٫۹۹۸، ۰٫۹۹۹، ۰٫۹۹۹ و ۰٫۹۹۹ بود كه نشان مي دهد مدل تقريب پخش مي تواند با دقت بالايي تغييرات رطوبت شلتوک را شبيه ‌سازي ‌كند.