سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد پورمحمد – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
علی اکبر افضلیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله روشی کلی برای استخراج مدل فازی هایپربولیک از شبکه های عصبی آموزش دیده پیشنهاد شده است. مدلهای فازی هایپربولیک شبیه م دلهای تاکاگی – سوگنو ۱ بوده ولی دارای مزایایی نسبت به مدل مذکور میباشد. مدل سوگنو از ترکیب مدلهای خطی بدست می آید، در صورتی که مدل هایپربولیک دارای طبیعت غیرخطی بوده و توانایی تقریب هر تابع غیرخطی را دارا می باشد . از طرفی روشهای الگوریتم وار و کاملا سر راستی برای تحلی شده با این مدل موجود می باشد . از اینرو بدست آوردن چنین مدلی برای سیستمها دارای ارزش فراوانی می باشد . روش پیشنهادی بر روی سیستم بویلر -توربین اعمال شده و مدل فازی هایپربولیک این سیستم استخراج شده است . در آموزش شبکه عصبی از یک مدل مرجع برای بدست آو ردن داده های واقعی استفاده شده است . صحت و دقت مدل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی صحت آن را به اثبات رسانیده است.