سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیما مجیدی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیروس ابراهیمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مریم حسینی – استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:
در این تحقیق، امکان کاربرد روش ترکیبی شیمیایی- بیولوژیکی به منظور بالا بردن سرعت استخراج مس ازکانی سنگ کالکوپیریت، مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، واکنش شیمیایی استخراج مس و اکسیداسیون بیولوژیکی آهن فرو در راکتورهای جداگانه و در شرایط بهینه انجام شده است. برای این منظوراکسیداسیون بیولوژیکی سولفات آهنІІ توسط باکتری اسیدوباسیلوس فرواکسیدانس به روش بیوفیلمی در بیوراکتور هواراند بستر سیال شده و بیوراکتور بستر ثابت، مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین ظرفیت تبدیل بدست آمده در راکتور هواراند با ذرات حامل باسالت۱۱/۲ molFe2+/m3.h در زمان ماند یک ساعت و بار ورودیmolFe2+/m3.h22 و در راکتور بستر ثابت با پرکنهای حلقه پالmolFe2+/m3.h74/4 در زمان ماند یک ساعت و بار ورودیmolFe2+/m3.h 122 بدست آمد. سپس آزمایش ترکیبی شیمیایی- بیولوژیکی جهت استخراج مس، در بیوراکتور بستر ثابت و راکتور شیمیایی بصورت جداگانه و در غلظت پایین یون آهن فریک و رداکس ۴۴۵-۴۳۵ میلی ولت انجام شد که مقدار مس استخراج شده در این روش ۴۳ درصد در مدت زمان ۲۲ ساعت بدست آمد