سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف سیدمحمدی امام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
سعیدرضا اله کرم – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، پردیس دانشکدههای فنی، دانش
حامد خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده
رضا بیات زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر چگالی جریان در فرایند استخراج مس از محلول اسید سولفوریکی حاوی یونهای مس با استفاده از روش نوین الکترومتال الکترووینینگ است. این روش در مقایسه با روشهای دیگر دارای مزایایی از جمله توانایی بازیابی فلزات از محلولهای دارای غلظت اندک از فلز مورد نظر، قابلیت تولید بالاتر نسبت به روشهای سنتی، قابلیت ایجاد راندمان بالا در غلظتهای مختلف محلول و چگالی جریان بالاتر و همچنین تولید محصولات به دو صورت ورق فلزی و پودر فلز است. در تحقیق حاضر، تاثیر چگالی جریان بر روی مقدار مس استحصال شده و همچنین مورفولوژی سطح محصول حاصله در شرایط غلظت اولیه مس موجود در محلول معادل۲۵gr/litغلظت اسید سولفوریک اولیه معادلgr/lit200 فاصله آند و کاتد۱۲mm حجم محلول۴lit و سرعت پمپاژ۱۰lit/minدر دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در چگالی جریانهای۱۰۰و۳۲۰ و A/m2 450 در مدت زمان یک ساعت راندمان جریان ۹۷ درصد بود و پس از گذشت ۱۲ ساعت به ترتیب به ۹۵ ، ۹۲ و ۸۷ درصد کاهش یافت. همچنین با افزایش چگالی جریان مورفولوژی سطح محصول حاصله زبرتر و تیغههای رشدیافته ریزتر میشوند