سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی رضائی – استادیار دانشگاه تبریز
رضا حسن نژاد قدیم – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

چکیده:

تبدیل هیلبرت- هوانگ ١ یک روش پردازش سیگنال خود تطبیق می باشد که در آنالیز سیگنالهای ناپایا و پدیده های غیرخطی یک روش جدید و کارساز می باشد. با استفاده از این روش م یتوان هر سیگنال ناپایا را به مودهای ذاتی ٢ خود تجزیه کرد. این مودهای ذاتی, سیگنا لهائی هارمونیک هستند که حاوی اطلاعات ذاتی و فیزیکی خود سیگنال می باشند. بر اساس فرکانس های آنی ٣ هریک از این مودهای ذاتی, اطلاعات سیگنال در حوزه فرکانس نیز بدست می آید. در این تحقیق اجزای هارمونیک نوسانگر دافینگ ٤ و اطلاعات آن در حوزه فرکانس با استفاده از روش فوق بدست می آید. همچنین قابلیت این روش در آنالیز سیگنال های حاوی نویز نیز مورد بررسی قرار م یگیرد و کارائی این روش در استخراج مولف ههای فرکانسی و تجزیه سیگنال به اجزا هارمونیک با روش تبدیل موجک ٥ نیز مقایسه م یشود.