مقاله استخراج معادلات منطقه اي مقدار – مدت – فراواني بارش با استفاده از تئوري گشتاورهاي خطي (مطالعه موردي: استانهاي خراسان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۳۲ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: استخراج معادلات منطقه اي مقدار – مدت – فراواني بارش با استفاده از تئوري گشتاورهاي خطي (مطالعه موردي: استانهاي خراسان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتاورهاي خطي
مقاله روابط ناحيه اي مقدار
مقاله مدت
مقاله فراواني بارندگي
مقاله خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: شامكوييان حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين معادلات مقدار-مدت-فراواني بارندگي گامي مهم در علم هيدرولوژي بوده كه به منظور تخمين رگبارهاي طرح در بسياري از پروژه هاي مهندسي و طراحي سازه هاي آبي به كار مي روند، به طوري كه بتوان برآورد قابل قبولي از بارش هاي مورد نظر جهت طراحي پروژه هاي آبي فراهم آورد. همواره كمبود ايستگاه هاي اندازه گيري، كوتاه بودن طول دوره آماري، وجود داده هاي پرت و غير قابل اطمينان، مهمترين مشكلات موجود براي نيل به اين هدف بوده است. در اين مطالعه به منظور رفع مشكلات مذكور، از تحليل منطقه اي بارش هاي كوتاه مدت بر اساس تئوري گشتاورهاي خطي استفاده شده است. به طوريكه در اين تحليل به جاي استفاده از امار يک ايستگاه، آمار و ويژگي هاي مجموعه اي از ايستگاه هاي هم رفتار مورد مطالعه قرار مي گيرد. در تمامي مراحل تحليل منطقه اي از جمله تعيين نواحي همگن و هم رفتار، برازش و برآورد پارامترهاي توابع توزيع مناسب در هر ناحيه همگن و تعيين معادلات مقدار-مدت-فراواني بارش هاي كوتاه مدت از گشتاورهاي خطي استفاده شده است. بر اين اساس ۲۴ ايستگاه باران سنج ثبات با طول دوره آماري ۸ تا ۲۴ سال واقع در استان هاي خراسان (تحت نظارت وزارت نيرو) با استفاده از تحليل خوشه اي و بر اساس ويژگي هايي از جمله باران متوسط سالانه، طول و عرض به دو ناحيه تقسيم شده، به طوريكه در ناحیهA ،۸  ايستگاه و در ناحيهB ، 16 ايستگاه جاي گرفت. همگني نواحي مذكور با استفاده از تئوري گشتاورهاي خطي ارزيابي و مورد تاييد قرار گرفت. پارامترهاي تابع توزيع GEV در هر ايستگاه برآورد شد و معادلات مقدار-مدت و مقدار-فراواني ناحيه اي به دست آمد. معادلات مذكور تركيب شدند و در نتيجه روابط ناحيه اي مقدار-مدت-فراواني در نواحي دو گانه حاصل گرديد. معادلات نهايي مذكور تابعي از مدت، فراواني،R10yr 60min و MAP منطقه مورد نظر بوده و با حداكثر خطاي ۱۹%± در نواحي دو گانه قادر به براورد مقدار بارش در مدت ۵ تا ۶۰ دقيقه و فراواني ۲ تا ۱۰۰ سال مي باشند. تفاوت نتايج با تحليل هاي نقطه اي با تابع توزيع احتمال گامبل چشمگير نبود.