سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مصلحی – سازمان برق ایران برق منطقه ای خراسان
نصرت الله محمودی – سازمان برق ایران برق منطقه ای خراسان
نیکزاد فتاح حصاری – سازمان برق ایران برق منطقه ای خراسان

چکیده:

روابط و فرمولهای متداول برای محاسبه نیروهای مکانیکی و انحنای سیم، به صورت دو بعدی و در صفحه سسیم بیان می شوند . لذا مختصات هر نقطه و نیروی کشش در نقاط مزبور نیز بر حسب دو مؤلفه قابل نمایش خواهند بود . فرمولها و روابط مورد استفاده فقط در صورتی که مؤلفه های مذکور دارای جهت مشخص و تعریف شده ای باشند اعتبار خواهند داشت . هنگامی که دو تکیه گاه سیم در یک ارتفاع قرار دارند و یا در شرایط جوی آرام محورهای مختصات ( جهات مؤلفه ها ) به گونه ای در صفحه سیم قرار دارند که یکی از محورها به موازات افق می باشد . در این حال محاسبه مؤلفه های سه گانه نیروهای وارده به برج و یاکنترل فواصل مجاز سیم از نقاط و یا اجسام مجاور به سهولت انجام پذیر خواهد بود . اما در نقاط کوهستانی و یا اتصال برجهای انتهایی به گنتری و هنگام وزش باد انخاب جهات محورها به نحو فوق الذکر نخواهد بودو لذا در این حالت محسبات فوق الذکر و مشخص نمودن مختصات نقاط مختلف سیم از دیدگاه یک ناظر مستقر بر روی زمین مشکل خواهد گردید . و در صورتی که برای سهولت محاسبات یکی از محورهای مختصات بر روی صفحه سیم را افقی فرض کنیم نتایج بدست آمده دارای خطا بوده و هر چه اختلاف ارتفاع و یا سرعت وزش باد قابل ملاحظه تر باشد خطاهای مزبور چشمگیرتر خواهد بود .
در این مقاله معادله انحنای سیم و فرمولهای محاسبه نیروهای مکانیکی در یک دستگاه سه بعدی استخراج و قابلیتهای آن در رفع مشکلات فوق ذکر بیان می گردد .