سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا اردکانیان – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی ضرغامی – دانشجوی دکتری، دانشگاه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت بهم پیوسته یک حوضه آبریز درگرو مشارکت ذینفعان می باشد. با توجه به وسعت حوضه آبریز سفید رود، که محدوده آن در قلمرو چند استان است، موجب شده تا با توجه به محدودیت منابع آب حوضه، از لحاظ کمی و کیفی، رقابتی بین ذینفعان برقرار گردد. از انجا که حیات این منطقه وابسته به منابع آبی این حوضه است لذا مدیریت عرضه، مدیریتتقاضا و حل اختلاف بین این ذینفعان اهمیت بسیار زیادی از دید ملی و حوضه ای دارد.
در این مطالعه ، مدل تصمیم گیری گروهی برای اولویت بندی طرح های عمرانی بخش آب از دید شرکت های آب منطقه ای ذینفع درحوضه آبریز سفید رود تولید شده است. سا خت این مدل در مرحله اول، نیازمند تهیه معیارها و وزن آنها از دید گروه می باشد که با کمک عملگر میان مرتب وزنی (Ordered Weighted Averaging) ، نظرات ذینفعان تجمیع شده است. وزن رتبه های مورد استفاده در این عملگر بهکمک کمیت سنج فازی بیانی استخراج شده است. بعداز انجام محاسبات تجمیع، شناسایی و استخراج وزن معیارهای مطرح در تصمیم گیری ، اولین نتیجه ساخت این مدل ریاضی می باشد. علاوه بر این، با تعریف یک روش جدید، درجه اجماع ذینفعان روی هر معیار محاسبه شده است. این درجه اجماع برای رسیدن به توافق بیشتر در گروه توسط مدیر گروه قابل استفاده است. بر اساس نتایج این مطالعه، مدل ریاضی تهیه شده توانایی خود را در استخراج درجه اجماع روی نظرات پراکنده یک گروه درمدیریت منابع آب یک حوضه آبریز نشان می دهد.