سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین نوری قیداری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم طراحی سازه های هیدرولیکی، رگبار طرح می باشد که از روی منحنی های شدت- مدت – فراوانی IDF برای دوام و دوره ی بازگشت معین استخراج م یشود. روش های متداول محاسب هی منحنی های IDF علاوه بر طولانی تر بودن، دارای تعداد پارامترهای زیادی می باشند که این خود باعث کاهش اعتماد پذیری این منحنی ها می شود. در روش متداول محاسبه ی منحنی های IDF باید بارش به ازای دوام های مختلف ثبت شده باشد تا استخراج این منحنی ها میسر گردد. دربعضی مناطق تنها آمار بارش های ۲۴ ساعته موجود است که از روی این آمار ها استخراج منحنی های IDF به رو شهای متداول ممکن نم یباشد. در این مقاله از خصوصیات مقیاس زمانی بارش ۱ استفاده شده و از روی بارش های روزانه( ۲۴ ساعته)، منحنی های IDF برای دوا مهای کوتاه مدت ساخته می شود. روش بکار برده شده نسبت به روش های متداول دارای مراحل محاسباتی کمتری بوده و تعداد پارامترهای آن بمراتب کمتر می باشد که این باعث بالا رفتن اعتمادپذیری می گردد. این روش بطور موردی برای ایستگاه هواشناسی زنجا ن بکار رفته که نتایج نشان دهنده بالا بودن دقت این روش م یباشد.