سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا منافی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی مجتمع مس سرچشمه , امور تحقیق و توسعه، تحقیق
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی مجتمع مس سرچشمه , امور تحقیق و توسعه، تحقیق

چکیده:

استخراج باکتریایی مس از کانسنگ سولفیدی حاوی پیریت فعال با استفاده از کشت مخلوط باکتری های مزوفیل بررسی شده است . بهدلیل درگیر بودن پیریت با کانی های مس در کانسنگ سـولفیدی مـذکور، در فراینـد تغلـیظ ( فلوتاسیون ) پیریت نیز وارد کنسانتره شده که ای ن حالت باعث افت شدید عیار مس می گردد . در پژوهش حاضـر ، امکانسنجی بیولیچینگ این نوع کانسنگ مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج آنالیز نمونه کانه نشان داد که عمده کانی مس ، کالکوسیت بوده و همچنین میزان پیریت کانسنگ قابل توجه می باشـد . بیولیچینـگ کانـسنگ مـذکور توسط آزمایشهای شیک فلاسـک ( ظـروف لـرزان ) و باتـل رول ( بطـری غلتـان ) بهینـه سـازی گردیـد و پـس از آگلو مراسیون کانسنگ سولفیدی ، در پنج ستون، عملیات لیچینگ بیولوژیکی و شـیمیایی بـه انجـام رسـید . میـزان بازیابی مس در ستون های حاوی باکتری و ستون شاهد بدون باکتری به ترتیب ۹۰ درصد و ۵۰ درصد حاصل شد . با توجه به نتایج فوق الذکر، فرایند استخراج بیولوژیکی مس را می توان به عنوان راه حلی مناسب جهت استحـصال مس از کانسنگ مذکور استفاده نمود .