مقاله استخراج نقشه شبكه جاده هاي جنگلي با بهره گيري از منطق فازي و مورفولوژي رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۷۱ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: استخراج نقشه شبكه جاده هاي جنگلي با بهره گيري از منطق فازي و مورفولوژي رياضي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه شبكه جاده هاي جنگلي
مقاله منطق فازي
مقاله ريخت شناسي رياضي
مقاله LISS_IV؛ IRS_P6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: پيرباوقار مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاده ها يكي از مهم ترين و بارزترين عوارض قابل استخراج از تصاوير ماهواره اي بوده و استخراج خودکار (اتوماتيك) آن ها از تصاوير ماهواره اي داراي مزايايي مانند بهنگام رساني پايگاه هاي داده در زمان كوتاه و با هزينه كم مي باشد. هدف از اين پژوهش استخراج خودکار نقشه شبكه جاده هاي جنگلي با بهره گيري از تصاوير سنجندهLISS_IV  ماهوارهIRS_P6  است. جاده هاي جنگلي به دليل وجود عوارض و اشكال نامنظم پيچيدگي ويژه اي براي خودکار دارد. بنابراين روش پژوهش به شكلي طراحي شد كه بتواند با اين مساله به خوبي مواجه شود. به اين منظور در آغاز با بكارگيري يك سامانه فازي منطقه مورد بررسي برروي تصوير ماهواره اي به دو طبقه جاده و غيرجاده طبقه بندي و سپس با بهره گيري از الگوريتم ريخت شناسي (مورفولوژي) رياضي نقشه شبكه جاده هاي جنگلي در بخشي از جنگل هاي استان مازندران منطقه ليره سر به صورت خودکار استخراج شد. نتايج نشان داد روش بكار گرفته شده با رديابي مسير جاده به صورت خودکار مي تواند نقشه شبكه جاده هاي جنگلي را با صحت كلي ۸۸ درصد تهيه نمايد. همچنين در قسمت هايي از جنگل كه جاده در زير تاج پوشش درختان پنهان و يا مسير جاده به صورت منقطع بود، الگوريتم ريخت شناسي رياضي توانست مسير جاده را به شكل مناسبي استخراج نمايد.