سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاتف مهرابیان – دانشگاه تهران
احمد پورصابری – دانشگاه تهران
بابک نجاراعرابی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید بر مبنای تبدیل موجک دوبچیز ۲ و جهت گیر یهای فیلترهای گابور برای استخراج بردار ویژگی از تصویر عنبیه در سامان ههای تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه ارائه شده است. پس از دو بار اعمال موجک دوبچیز ۲ بر تصویر عنبیه و کاهش ابعاد آن، فیلترهای گابور را در جهت های مختلف به تصویر اعمال کرده و به ازای هر پیکسل از تصویر جهتی را که خروجی اعمال فیلتر در آن جهت بیشترین اندازه را دارد به عنوان نماینده آن پیکسل در بردار ویژگی انتخاب م یکنیم. سپس بردار ویژگی تصویر ورودی را با بردار ویژگی تک تک تصاویر موجود در پایگاه داده مقایسه کرده و از روی میزان شباهت دو کد عمل تشخیص هویت را انجام می دهیم. نتایج اعمال این روش بر روی پایگاه دادهCASIA نشان دهنده درصد موفقیت ۹۹/۳۰% و نرخ خطای معادل ۰/۰۱۷% می باشد. همچنین در این مقاله اثرات نویز و تغییرات شدت نور محیط وتباین(contrast) بر روی سامانه بررسی شده که نشا ندهندهمقاومت سامانه در برابر این گونه اغتشاشات است.