سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آرمان شعبانی بازنشین – دانشجوی کارشناسیارشد سازههای آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده:
فرسایش و انتقال رسوب دو پدیده طبیعی میباشند که در شرایط مختلف جغرافیایی به وقوع میپیوندند. از طرف دیگر تعیین مقدار فرسایش و یا انتقال رسوب عملاً بسیار مشکل بوده و روشهای مختلفی برای برآورد آنها پیشنهاد شده است. مقدار رسوب انتقالی در رودخانه ها به مقدار مواد حاصل از فرسایش حوزه و آبراهه یا رودخانه بستگی داشته و با تغییر در مقدار فرسایش مقدار رسوب نیز تغییر مییابد. بهمنظور برآورد رسوب انتقالی و دبی رسوب با توجه به دبی رودخانه در طول سال، منحنیهای سنجه رسوب در ایستگاه هیدرومتری شلمان واقع در رودخانه شلمانرود استخراج شدند و معادلات و مقادیر ضریب همبستگی و میانگین خطای آنها تعیین شد. در این مقاله با بررسی دقیق آبدهی رودخانه شلمان، سه روش جهت تعیین منحنی سنجه رسوب در نظر گرفته شده است. این روشها عبارتند از: روش تک خطی، دو خطی و روش حد واسط دستهها. منحنی سنجه رسوب بر اساس این روشها بدست آمده و ضریب همبستگی هر کدام از روشها تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش حد واسط دسته ها بهترین روش در برآورد منحنی سنجه رسوب میباشد.