سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ملیحه گلشن – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
کیقباد شمس – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد شهرضا
افسانه گورتانیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
آنزیم ال آسپاراژیناز، آنزیمی است که واکنش هیدرولیز ال آسپاراتیک اسید و امونیاک را کایالیز میکند. سلولهای سرطان خون برخلاف سلولهای طبیعی، قادر به سنتز اسید آمینه ال_آسپپاراژین درسیتوپلاسم خود نمیباشند. از این رو، این سلول ها ال آسپاراژین خود را از منابع موجود د ر بدن یهیه میکنند. با تزریق ال آسپاراژیناز، ال آسپاراژین موجود در بدن کاهش مییابد و سلول های سرطانی با فقر ال آسپاراژین روبهرو میشوند. در نتیجه رشد آنها متوقف شده و یا حتی از بین میروند. در این پژوهش پارامترهای عملیایی مؤثر بر بازیابی و غنی سازی آنزیم ال آسپاراژیناز از جگر مرغ با استفاده از میکروحبابها بررسی شده اپت. – نتایج نشان میدهند که در غلظتهای بالایر سورفکتانت اندازه حبابها کوچ یر شده و به سمت نانو می رود و میزان غنی سازی آنزیم موردنظر نیز افزایش مییابد. دور مویور rpm 6888 به عنوان دور مویور بهینه انتخاب شد، زیرا در این دور مویور افرون های گازی کلوییدی پایدارتری تولید شدند و میزان کف تولیدی واندازه حبابها مناسب بودند. با کاهش pH نیز، میزان غنی سازی سیر صعودی داشت