مقاله استخراج و بررسي طرح پروتئينها و DNA نوکلئوزومي کروماتين سلولهاي برگ گياه سيب زميني (Solanum tuberosum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۴۸ تا ۶۶۲ منتشر شده است.
نام: استخراج و بررسي طرح پروتئينها و DNA نوکلئوزومي کروماتين سلولهاي برگ گياه سيب زميني (Solanum tuberosum)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله نوکلئوزوم
مقاله هيستون
مقاله پروتئينهاي غير هيستوني
مقاله الکتروفورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرام وش آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: رباني چادگاني عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيب زميني چهارمين محصول تغذيه اي جهان است که در معرض قارچها، باکتريها و ويروسهاي زيادي قرار دارد. کروماتين اساسا ازDNA ، پروتئينهاي هيستوني و غيرهيستوني ساخته شده است. اين ترکيبات پروتئيني علاوه بر ايجاد ساختار نوکلئوزومي در تنظيم بيان ژن، متابوليسم سلولي و رونويسي نيز شرکت دارند. مطالعات بسياري بر روي نوع پروتئينهاي کروماتين و طرح نوکلئوزومي سلولهاي جانوري انجام شده است، ليکن در خصوص گياهان به علت مشکلاتي در روشهاي استخراج و پيچيدگيهاي ديگر اين مساله کمتر مطالعه شده است. در اين مطالعه پروتئينها و طرح نوکلئوزومي کروماتين سلولهاي برگ گياه سيب زميني مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور پس از کشت گياه سيب زميني، از برگها کالوس تهيه و سلولها به مدت ۱۰-۵ روز در شرايط استاندارد کشت داده شده و سوسپانسيون سلولي به دست آورده شد. پروتئينهاي کروماتين از اين دو نمونه جداسازي و به وسيله ژل الکتروفورز و وسترن بلات مورد بررسي قرار گرفت، همچنين DNA از سلولهاي برگ جداسازي و پس از هضم آنزيمي، طرح نوکلئوزومي بر روي ژل آگارز تعيين گرديد. نتايج حاصل نشان داد که پروتئينهاي استخراج شده به روش اسيد طرح پيچيده تري نسبت به سلولهاي جانوري دارند به طوري که علاوه بر باندهايي در ناحيه هيستونهاي هسته مرکزي در سلولهاي جانوري که در وسترن بلات با آنتي بادي عليه پروتئينهاي هيستوني بافت تيموس شناسايي شدند، پروتئينهايي با وزنهاي مولکولي بالاتر از ۱۷ کيلو دالتون مشاهده گرديد که با آنتي بادي جانوري قابل شناسايي نبودند. پروتئينهاي غير هيستوني اين گياه نيز چه از نظر حرکت الکتروفورزي و چه از نظر خصوصيات ايمونوشيميايي با پروتئينهاي مشابه در سلولهاي جانوري متفاوت بودند. بررسي DNA استخراج شده از سلولهاي برگ سيب زميني پس از هضم آنزيمي و استفاده از منحني کاليبراسيون بر روي ژل آگارز قطعاتي با مضربي از ۱۵۸ جفت باز نشان داد. از نتايج فوق مي توان نتيجه گرفت که پروتئينهاي هيستوني و غيرهيستوني و همچنين طول DNA نوکلئوزومي در سلولهاي برگ سيب زميني متفاوت از سلولهاي جانوري است و مقايسه آنها با سلولهاي گياهي ديگر نيز تفاوتهاي فاحشي را نشان مي دهد.