سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یحیی حجازی – کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی،
زهره حبیبی – دکترای شیمی الی عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی
شیوا مسعودی – دکترای شیمی الی عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران مرکز

چکیده:

بررسی شیمیایی ی ک گونه گیاهی بومی ایران تاناستوم البرسنس (تیره کاسنی ) پس از جداسازی با استفاده از تکنیکهای مختلف کروماتوگرافی توسط روشهای طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته میدان بالا انجام شد . نتیجه عصاره گیری از قسمتهای مختلف گیاه، سزکویی ترپن لاکتون ١ وفلاونوئید ٢ می باشد (شکل شماره ١). روغن اسانس گرفته شده از تاناستوم البرسنس توسط تکنیکهای کروماتوگرافی جرمی بررسی شد و ٣١ ترکیب از اسانس تاناستوم البرسنس که ۹۰/۷درصد از کل را شامل می شود شناسایی شد که منتیل ایزو والرات با ٢٠ درصد و ۱-۸ سینئول با ۱۶/۶ درصداز اجزای اصلی بشمار می روند.