سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون اشرفی – شرکت ایتوک
محمد نوروزی – دانشگاه پیام نور، مرکز ساری

چکیده:

استخراج از محیط پر کلرات به کمک ۲- اتیل هگزیل فسفریک اسید مونو – ۲- اتیل هگزیل استر D2EHPA-)( MEHEدر این مقاله بررسی شده است . بهترین گستره ی pH برای استخراج بین ۳ تا ۴ و با استفاده از مولبر لیتر ماده آل ی در تولوئن بوده است . سپس با ۴ مول بر لیترHCl از درون فاز آلی بیرون کشیده ش د. رسم نمودارlog D بر حسب [log[HR نشان می دهدکه گونه استخراج شده ممکن برای این واکنشگر است. جداسازیاز فلزات وابسته به آن نیز بررسی شده و در مورد نتایج به دست آمده بحث گردید.= D ضریب توزیع یون فلزی در فاز آلی به فاز آبی
=HR استخراج کننده آلی ، D2EHPA MEHE به شکل دی مر