سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شعله ارسطوپور – دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بر مبنای این پذیره که فرایند مدیریت دانش متشکل از چهار گام اساسی ۱) شناسایی و تبیین پراکندگی دانش در سازمان، ۲) استخراج و کدگذاری دانش، ۳) سازماندهی و بازنمون و ۴) دسترس پذیرساختن دانش است؛ و نیز بر پایه این نکته که بدون استخراج و بازنمون مؤثر دانش، م دیریت دانش نیز تجلی عینی در هیچ سازمانی نخواد یافت، دوگام استخراج و سازماندهی دانش سازمانی (ضمنی و عینی ) در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت . با مطالعه متون مختلف در حوزه استخراج دانش و نیز با تکیه بر بحث تقیدپذیری و تقیدناپذیری آن از یک سو و ویژگیها و ماهیت دانش مورد نظر از دیگر سو، راهبردهایی عملیاتی در جهت مستندسازی دانش ضمنی (تبدیل این نوع از دانش بهاسناد و مدارک قابل مدیریت )، ارائه شده است . در حالی که مراد نوشتار حاضر از دانش عینی، نمودها و جلوه های بیرونی دانش ضمنی است، استخراج عناصر دانشی به منظور مدی ریت و سازماندهی بهتر دانش عینی، عمده ترین راهبرد برای آنچه استخراج دانش عینی نامیده شده، دانسته شده است . نکته اساسی هنجاریابی ارائه راهبردهای پیشنهادی با توجه به ابزارهای فناورانه ایست که هم اکنون با هزینه های بسیار اندک و یا بعضا به صورت رایگان در اختیار سازمانهای داخلی کشور نیز قرار دارد . گام دومی که در این مقاله مدنظر قرار گرفته، سازماندهی عناصر دانشی استخراج شده، بگونه ای است که قابلیت کاربردپذیری برای استفاده از مجموعه های دانشی عینی و ضمنی (تقیدپذیر و تقیدناپذیر ) را فراهم آورد . در نهایت با توجه به مجم وعه مهارتهای درگیر در این امر، لزوم توجه بیشتر به افزایش روحیه مشارکت جویی مورد تاکید قرار گرفته است.