مقاله استخراج و شناسايي تركيب هاي شيميايي كرفس كوهي (.Kelussia odoratissima Mozaff) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: استخراج و شناسايي تركيب هاي شيميايي كرفس كوهي (.Kelussia odoratissima Mozaff)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه دارويي
مقاله کرفس کوهي (.Kelussia odoratissima Mozaff)
مقاله اسانس
مقاله كروماتوگرافي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي اسعديه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي دهكردي سيدسياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اثرهاي جانبي داروهاي شيميايي امروزه توجه به گياهان دارويي رو به افزايش است. يکي از گياهان دارويي با ارزشي که به شدت در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد و به همين دليل در معرض خطر انقراض مي باشد، گياه كرفس كوهي با نام علمي Kelussia odoratissima Mozaff. است که بومي كوههاي زاگرس مركزي (به ويژه استان چهار محال و بختياري) بوده و تنها در ايران مشاهده شده است. به منظور بررسي ميزان مواد موثره اين گياه براي پي بردن به خصوصيات دارويي آن ابتدا از سه اکوتيپ مورد مطالعه شامل اكوتيپ كوهرنگ، بازفت و دوآب صمصامي، نمونه ها در طول يک ترانسکت ۲۰۰ متري برداشت شد. از هر اكوتيپ در مرحله رويشي نمونه ها تهيه و اسانس گيري با روش تقطير با آب انجام شد. اسانس هاي هر يک از اکوتيپ هاي مورد بررسي مورد تجزيه قرار گرفت. براي شناسايي و تجزيه اسانس از دستگاه كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي استفاده شد. پس از بررسي طيف هاي بدست آمده و مراجعه به كتب مرجع، تركيب هاي عمده شيميايي اسانس سه اکوتيپ گياه کرفس کوهي شناسايي گرديد. به ترتيب تعداد ۲۴، ۲۱ و ۲۴ ترکيب که نشان دهنده ۹۰٫۴، ۹۵٫۶ و ۹۳٫۶ درصد کل تركيب هاي اسانس نمونه هاي كوهرنگ، بازفت و دوآب صمصامي بودند، شناسايي شد. مقايسه تركيب هاي اصلي اسانس در اکوتيپ هاي مطالعه شده نشان داد که عمده ترين تركيب هاي موجود در اسانس اين گياه شامل تركيب هاي سيس – ليگوستيليد (Z-ligustilide)، ۳- ترانس – بوتيليدن فتاليد، ترانس – ليگوستيليد (E-ligustilide)، کسان، اسپاتولنول، ۲–اکتن-۱-ال استات، گلوبولول، بوتيل فتاليد، بتا – سلينن و پنتيل بنزن بوده که حدود ۸۸٫۶ درصد از تركيب هاي اسانس اکوتيپ هاي مورد مطالعه را تشکيل مي دادند. دو ترکيب سيس – ليگوستيليد و بوتيليدن فتاليد به ترتيب به طور متوسط در سه اکوتيپ مورد بررسي با ۳۹٫۵ و ۱۹٫۱ درصد مجموعا ۵۸٫۷ درصد از تركيب هاي اسانس گياه کرفس کوهي را تشکيل مي دهند. مشتقات فتاليدهاي موجود در گياه در مجموع ۶۸٫۶ درصد از تركيب هاي گياه کرفس کوهي را تشکيل مي دهند. تغييرات اندک تركيب هاي شيميايي اين گياه در رويشگاههاي مختلف را مي توان تا حدودي ناشي از تاثير عوامل مختلف اكولوژيكي، جغرافيايي، اقليمي، خاكي و ارتفاعي بر روي تركيب اسانس اکوتيپ هاي مختلف اين گونه تلقي کرد.