سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شالباف – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور وفادوست – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد شالباف – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهرهگیری از اطلاعات تصویری مانند شکلهای لب و حرکات لب می تواند دقت و مقاومت سیستم های تشخیص اتوماتیک گفتار را ارتقاء دهد. در این مقاله، یک الگوریتم جدید برای استخراج کانتور لب بر اساس ناحیه بندی تصاویر ارائه شده است. در این الگوریتم، با بهره گیری از یک مدل ۱۶ نقطهای برای توصیف کانتور لب، از شایستگیهای روشهای مبتنی بر مدلهای نقطهای و مدلهای پارامتری استفاده شده است. در ابتدا بوسیله روشهای خوشه بندی فازی، یک نگاشت احتمال از تصاویر رنگی بدست میآوریم سپس با استفاده از این نگاشت، یک تابع انرژی بر اساس ناحیه بندی تصاویر که احتمال اتصال ناحیه لب و غیر لب را ماکزیمم میکند، تعریف میشود و با فرآیند بهینه سازی نقطه ای تکرارپذیر، مدل لب را بر روی نگاشت احتمال تصویر تحت بررسی منطبق میکنیم. در این فرآیند با هر بار تکرار، تنظیم ۱۶ نقطه لب بوسیله ۲ منحنی درجه دوم و چهارم کنترل میشود. آزمایشات نشان میدهد که الگوریتم پیشنهاد شده دارای نتایج قابل قبولی بر روی تصاویر ساده لب در ۲۰ فرد مختلف میباشد