سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم بروشکه – ا عضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رضا سکوتی – ا عضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
جمال قدوسی – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات حفائت خاک و آبخیزداری

چکیده:

آب نقش اساسی در پیشرفت اقتصادی واجتماعی دارد و در شرایط موجود تامین آب و نحوه بهره برداری از آن یکی از معضلات است. دراستان آذربایجانغربی برای تامین آب مورد نیاز با بکار گیری دانش بومی واحداث استخرهای ذخیره آب در پایین دست چشمه ها ویاآبراهه هایی که دارای زه آب هستند، زمینه را برای استفاده بهتر از آب و ذخیره آب های که با لقوه اهمیت چندانی ندارد فراهم آورده اند. نتایج این تحقیق نشان دادکه استخر های سنتی عمدتا در تملک عمومی هستندو بدلیل نوع مصالح مورد استفاده وخاکی بودن آنها، نشت آب زیاد بوده وپرت آب بیش از ۴۰ درصد است و علیرغم مشکلات موجود نقش اساسی در تامین آب برای مصارف مختلف ازجمله کشاورزی دارند ودر مکان هایی که از این سازه ها استفاد ه می کنند میزان محصول ۲تا ۴ برابرشرایط متعارف است. نتایج نظرسنجی از بهره برداران نشان داد که۱۷/۱ درصد میزان تأثیراین سازه هارادرفعالیت های روزمره وبهبود وضعیت درآمدخود متوسط دانسته و۸۳/۱ درصد تأثیر آن رازیاد قلمداد نموده اند وخواهان مشارکت در بهینه سازی این سازه ها هستند( ۳). از طرف دیگرچشمه ها پتانسل آبی مناسبی هستند که با تلفیق دانش سنتی ونوین درزمینه ذخیره وانتقال مناسب آب تحول شگرفی درتامین آب و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان منطقه را به دنبال دارد .