مقاله استخوان سازي هدايت شده در اطراف ايمپلنت با استفاده از ماده جايگزين استخوان نئواس به همراه غشاي پروتکت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: استخوان سازي هدايت شده در اطراف ايمپلنت با استفاده از ماده جايگزين استخوان نئواس به همراه غشاي پروتکت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئواوس
مقاله پودر جايگزين استخوان
مقاله غشا
مقاله بازسازي هدايت شده استخوان
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيززاده دلشاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عشقيار نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نامجوي نيك شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صيادشيرازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه گلاب كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه از روشهاي مختلفي جهت بازسازي بافت استخواني در اطراف ايمپلنت استفاده ميشود، ولي هنوز روش کارآمدي براي درمان ضايعات بدون فضا ارايه نشده است. هدف ما در اين مطالعه ارزيابي تاثير پودر جايگزين استخوان  Neo-OsI®به همراه غشاي Protect در ضايعات بدون فضا در اطراف ايمپلنت در استخوان درشت ني خرگوش است.
مواد و روش كار: در تحقيق حاضر دوازده راس خرگوش نيوزلندي سفيد مورد استفاده قرار گرفت. حيوان ها به طور تصادفي به دو گروه کنترل و آزمايشي تقسيم شدند. در همه حيوان ها ايمپلنتي به قطر ۳٫۴ ميليمتر به صورت مايل در استخوان درشت ني کاشته شد به طوري که ديفکتي بدون فضا به طول ۳ ميليمتر خارج از استخوان ايجاد شد. در گروه آزمايشي ناحيه ديفکت با پودر Neo-OsІ پر و با غشاي Protect پوشانده شد در حالي که در گروه کنترل هيچ درماني در محل ديفکت صورت نگرفت. در هر گروه سه حيوان پس از دو ماه و سه حيوان ديگر پس از چهار ماه کشته شدند و بخشي از استخوان درشت ني که حاوي ايمپلنت بود، پس از رنگ آميزي تولوئيدين بلو براي مطالعات هيستولوژيک و هيستومورفومتريک مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: در گروه کنترل پس از گذشت دو ماه درصد تماس استخوان با ايملنت  37±۲٫۹۴درصد و پس از گذشت چهار ماه ۴۱±۳٫۷۴ درصد بود در حالي که در گروه پيوند شده با استفاده از نئواس و غشاي پروتکت اين عدد در ماه دوم ۷۵±۷٫۴۸ درصد و در پايان ماه چهارم  83±۱۰٫۰۳درصد بود. پس از دو ماه، استخوان تشکيل شده عمدتا نابالغ بود در حاليکه تا ماه چهارم درصد استخوان بالغ افزايش محسوسي يافت.
نتيجه گيري: بر اساس تحقيق حاضر، روش ترکيبي Neo-OsІ +Protect روشي مفيد در ترميم ضايعات بدون فضا در اطراف ايمپلنت است.