سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی – دانشجوی دکترای مطالعات محیط دانشکده محیطهای طبیعی و ساختگی دانشگاه ا
سایمون بیچهام – استاد مهندسی منابع آب پایدار دانشکده محیطهای طبیعی و ساختگی دانشگاه ا

چکیده:

مناطق خشک سطح وسیعی ازجهان را به خود اختصاص داده و درصد بالایی از جمعیت جهان را خود گنجانده اند.با این وجود هنوز ابهامات در چگونگی طراحی منظر مناسب با توجه به منابع موجود در این مناطق اشکار است.نادر بودن منابع طبیعی به منظور فعالیتهای مرتبط با منظرسازی در این مناطق خصوصا آب گاهی اوقات خاک و نیز ویژگیهای اقلیمی و محیطی خاص آنها موضوع طراحی منظر بر طبق اصول پایداری را در این مناطق بحث انگیز ساخته است.هدف این مقاله بررسی برخی استراتژیهای طراحی منظر درمناطق خشک است این استراتژیها نقش برنامه ریزی طراحی یا مدیریت کارآمد را در کنترل عوامل محیطی مناطق خشک نظیر باد دما کمبود آب و غیره توضیح میدهد.استرالیا به عنوان خشک ترین قاره مسکونی جهان در کاربرد برخی از این استراتژیها موفق بوده است.برخی از این نوع آوریها به عنوان استراتژی یا مطالعه موردی در این مقاله مطرح می گردد.هرچند در این مقاله استراتژیهای مورد بحث بیشتر به منظور طراحی منظر پایدار در مناطق خشک تاکید گردیده اند ولی این استراتژیها در سایر مناطقی که در آنها تبخیر بیش از بارندگی باشد نیز کاربرد دارند.همچنین استرالیا به عنوان کشوری موفق در طراحی منظر پایدار می تواندالگویی مناسب در این زمینه برای سایر کشورها با شرایط اقلیمی مشابه نظیر کشور ایران محسوب گردد.