سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی جمالی – دانشکده علوم پزشکی شاهرود
حسین باقری – دانشکده علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

بیماران دچار سوختگی شامل گروه وسی عی از بیماران ترومایی می باشـند کـه قبـل از رسـیدن بـه بیمارسـتان توسـط پرسنل کمک های اولیه آمبولانس ( تکنسین فوریتها ) و پرستار و پزشکان تحت مراقبت قرار می گیرند . متن : سالانه عده کثیری از بیماران دچار سوختگی به دپارتمانهای اورژانس مراجعه می نمایند که از این میان ح دود %۹ آنان در بیمارستان بستری مـی شوند . در مورد نحوه برخورد با این بیماران راهنمایی ها و دستور العمل ها مبهم و ضعیف بوده و باعث ایجاد اضطراب و همـین طور کاسته شدن از کیفیت ایده آل مراقبت از آنان شده است . در این بیماران پایـه و اسـاس مراقبـت بایـستی ایـن باشـد کـه موضوعات ساده همیشه به خوبی انجام شوند .. لذا کمک های اولیه و مراقبت قبل از رسانیدن بیمار به بیمارستان برای این گروه عظیم از بیماران اهمیت فوق العاده دارد و از نظر محققان موضوعات ساده اغلب به خوبی انجام نمی شوند . مطالعات انجام شـده نشان می دهد که %۵۸ پرسنل او رژانس سیاست و روش مشخصی برای درمان سوختگی ندارند . معمـولاً ایـن افـراد حـس مـی کنند که مراقبت از بیمار سوخته فراتر از تخصص آنها است و این موضوع در مورد کودکـان بیـشتر صـدق مـی کنـد و فقـدان آموزشهای لازم و استراتژیهای مؤثر مبتنی بر شواهد بالینی کاملاً محسوس می باشد . این درحالیست که اکثر سازمانها و مراکـز معتبر طب اورژانس در دنیا دستورالعمل های ساده و بدون ابهام را جهت مراقبت از بیماران سوختگی از مرحله آسیب تا مرحله درمان قطعی، برای پرسنل کمکهای اولیه و پزشکان و پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس تهیه نموده است و همه سـاله ایـن دستورالعملها و استراتژیها بر اساس شواهد و مطالعات به روز شده و در اختیار پرسنل اورژانس قرار داده می شود . بحث و نتیجه گیری : متأسفانه در کشور ما در اکثر مراکز اورژانس اطلاعات پرسنل اورژانس در زمینه نحوه برخورد با بیماران دچار سوختگی، به روز نمی باشد و ای ن خود می تواند نتایج ناگواری را برای بیماران و خانواده آنان و بالطبع برای جامعه در پی داشته باشـد . در مقاله حاضر، ۹ مرحله کلیدی در برنامه ریزی اولیه برای بیماران دچار سوختگی قبل از رسانیدن آنهـا بـه اورژانـس بـر اسـاس شواهد و نظرات متخصصین سوختگی مطرح و در مورد دستورالعملها و استراتژیهای پایه و جدید در ارتباطـا نحـوه برخـورد و مدیریت اصولی بیماران دچار سوختگی در مرحله اورژانس و قبل از بیمارستان بحث شده است