سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حجت ا… جعفریان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده کشاورزی گنبد کاووس
رئوف مازندرانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم، کارشناس میکر

چکیده:

بهینه سازی فاکتورهای زئوتکنیکی ۱ ، تغذیه ای و میکروبی در پرورش آ بزیان، اغلب می تواند موجب سازگاری اکولـوژیکی آنها شده وتلفات سنگینی که ممکن است در طول دوره پرورش تفاق بیفتد را کاهش داده و موجب رشد و ارتقاء عملکرد پرورشی آنها گردد . لذا ایزولاسیون و به کارگیری باکتری های مفید تحت عنوان پروبیوتیک ها به عنوان یک استراتژی مهـم برای تولید محصولات قابل تجدید از طریق کنتـرل بیولـوژیک ی و افـزایش عملکـرد رشـد، در سیـستم هـای پ رورشـی بـرای لاروهای ماهیان و سخت پوسـتان پیـشنهاد مـی گـردد . مطالعـات صـورت گرفتـه در خـصوص آبزیـا ن پرورشـی در جهـان و هم چنین اخیر ًا در کشورمان و از جمله چندین تحقیق توسط م ولف، نشان داد که برخی از باکتری های مفید بـه عنـوان یـک مکمــل غــذایی میکروبــی زنــده، همــراه غــذا و یــا در طــی فرآینــد غنــی ســازی بــا جــانوران مــورد تغذیــه مــاهی، از جملــه آرتمیـا ارومیانـا (Artemia urmiana) و دافنـی ماگنـا (Daphnia magna) ، بـا بهبـ ود بخـشیدن بـه تعـادل میکروبـی روده ای، توانستند تأ ثیرات سودمندی را بر روی لاروهای ماهیان پرورشی از جمله ماهیان خاویاری و قزل آلای رنگین کمـان داشته باشند . درحقیقت می توان عنوان کرد که با اعمال مدیریت میکروبی در قالب استعمال باکتری های مفید، قابلیت میزبان آب زی در سازگاری بوم شناختی با محیط پرورشی افزایش یافته و بهره برداری بهینه از منـابع غـذایی و بخـصوص ترکیبـات غذایی سخت هضم و کم ارزش بالا می رود . لذا امکان به کارگیری ازمنابع غذایی مختلف فراهم گـشته و کـارآیی تغذیـه و بالطبع رشد نیز افزایش می یابد . این تحقیقات نشان دادند که کنترل میکروبی و معرفی سویه های مفید باکتری هـا تـا چـه حـد در افزایش سازگاری اکولوژیکی، بقاء، عملکرد رشد و تغذیه آبزیان پرورشی می تواند مفید واقع شود .