سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو آذری – کارشناس ارشد بهره برداری
کامران کفایتی – کارشناس صنایع

چکیده:

با افزایش جمع یت و رشد ن یازهای حمل و نقل کشور، تعیین اسـتراتژ ی به ینـه بـرا ی افـزا یش قابل یـ ت حمل و نقل راه آهن از اهم یت و یژهای برخوردار می شود . بطوریکـه حرکـت برنامـه ریزی شـده و فازبندی شده برا ی انتقال راه آهن از یک وضع یت موجـود بـه وضـع یت دیگـر بـا ظرف یـ ت و قابلیـ ت بالاتر، بدون وجود یک استراتژی صحیح می تواند کشور را با هز ینه های هنگفت ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و فنی مواجه نماید. در این مقاله ضمن معرفـ ی پارامترهـای اصـلی توسـعه راه آهـن در کشور به مسئله فازبندی افزایش توان راه آهن پرداخته شده است. در نهایت زمانهای مناسـب فنی و اقتصادی برای انتقال از یک وضعیت فنی و تکنولوژیکی به وضعیت بالاتر مدنظر قرار گرفته و مسیر بهینه افزایش توان حمل و نقل راه آهن تعیین گردیده است .