سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیررضا ممدوحی – استادیارموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
محمدرضا سیدهاشمی – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

جهت موفقیت یک شرکت درابعاد بازرگانی علاوه برتلاش درراستای تدوین استراتژیهای بازاریابی نیازبه تحلیل ورفع موانع اجرای آنها نیز می باشد باتوجه به پیچیدگی وچندبعدی بودن مقوله اجرادرعمل مسایل ومشکلات متعددی به عنوان مانع اجرا مطرح می شوند که باعث پیچیدگی بیشتراین مقوله می شودوبه همین دلیل کمتربه این مهم پرداخته شده است درمقاله حاضرهدف تحلیل این موانع با استفاده ازتحلیل خوشه ای برای شرکت ایران خودرواست مطالعات انجام شده درادبیات مدیریت استراتژیک بازاریابی نشان میدهدکه تفاوت معناداری بین میزان اهمیت موانع اجرای استراتژی های بازاریابی شرکت های فعال دربخش های خدماتی وجوددارداین مقاله درپی ارائه یک خوشه بندی ازموانعی است که درراستای اجرای موثراستراتژیهای بازاریابی درشرکت ایران خودرووجودارد عناصرهریک ازاین خوشه ها ازنظرپاسخ دهندگان دارای میزان اهمیت یکسان ولی خوشه های مختلف دارای اهمیت متفاوتی هستندپس ازبررسی پیشینه موانع اجرای استراتژی بازاریابی فهرستی ازموانع دراین زمینه احصاشده وبراساس آن پرسشنامه متناظرطراحی شده که با استفاده ازآن نظرات خبرگان برنامه ریزی بازاریابی گردآوری می گردد.