سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شفیع زاده –

چکیده:

سازمان ها برای بقاء خود مجبورند خود را جزیی از زنجیره تامین قرار دهند . در واقع این یک الزام است . هدف سازما ن ها از پیوستن به یک زنجیره تامین، بالا بردن کارایی، سودآوری و کاهش موجودی ها و همچنین در بلندمدت، افزایش رضایت مشتری، سهم بازار و ایجاد هماهنگی بیشتر بین اجزاء زنجیره می باشد. درا ین مقاله به بحث و بررس ی پیرامون استراتژی بهبود مدیریت زنجیره تامین خواهیم پرداخت . عناوین م ورد توجه در ا ین بررسی عبارتند از: ارائه تعار یف جدی د از مد یریت زنجیره تامین، استراتژ ی انتخاب تام ین کننده، استراتژ ی توسعه تامین کنندگان، اهمیت انتخاب و توسعه تامین کنندگان و راهبردها ی تصمیم گیری نهایی و از این طریق قصد داریم چارچوبی را برای بکارگیری مدل ترکیبی در انتخاب تامین کننده بدست دهیم.