سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول خطیبی – مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
نصرت ا… صفائیان – استاد دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه مازندران
مریم شکری – استاد دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه مازندران
علی رضا شهریاری – استادیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه زابل

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خـاک و تعیـین مهـم تـرین خـصوصیات خـاک ی مـ ؤثر در تفکیک تیپ های رویشی مرتع دجینگ استان سیستان و بلوچستان می باشد . نمونه برداری در مناطق معـرف هـر رویـشگاه بـه روش تصادفی – سیستماتیک انجام شد . اندازه پلات ها از روش سطح حداقل تعیین گردید . پـس از جمـع آوری اطلاعـات، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss انجام شد . نتایج به دست آمده حاکی از آنست که درصد مـواد الـی، درصـد رس و kavappm از مهم ترین عوامل مؤثر در پراکنش گونه های غالب مرتعی در منطقه مورد مطالعه می باشد.