سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمال شهرابی – دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه dalhousie کانادا، استادیار دانشکده مهندسی ص
محمدسعید زائری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود پری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تصمیم گیری در باب انتخاب تامین کننده، نقش مهمی در تولید و مدیریت لجستیک در کارخانه ها دارد. انتخاب صحیحتامین کننده نقش قابل توجهی در کاهش هزینه های سازمان داردو باعث بهبود رقابت پذیری شرکت می شود و بسیاری از شرکت های با تجربه بر این باورند که انتخاب تامین کننده از مهمترین فعالیتهای سازمان می باشد. امروز تامین کنندگان و مشتریان به عنوان رقبای یک سازمان شناخته نمی شوند بکله آنها اعضائی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تامین می باشند که هدف هر یک حداکثر کردن سود و افزایش بهره وری کل زنجیره می باشد. انتخاب تامین کنندگان به عنوان یکی از مفاهیم استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین مطرح بوده و یکی از اساسی ترین مسئولیت های مدیریت به شمار می آید. از آنجایی کهعملکرد تامین کنندگان اثر اساسی را بر روی موفقیت یا شکست یک زنجیره دارد لذا هم اکنون انتخاب تامین کننده به عنوان یک وظیقه استراتژیک شناخته می شود. این مقاله با انجام یک مطالعه موردی اقدام به شناسایی معیارها و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر می کند که منجر به پیدایش یک شبکه درختی می شود. سپس با بیان لزوم استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه در برابر روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اینگونه مسائل، اقدام به محاسبه وزن وانتخاب تامین کننده می شود.