سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین رحمان سرشت – استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
رحیم زارع – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی(سیاستگذاری)دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

فناوری به گونه ای فزاینده به عنوان عامل اصلی سهیم در خلق استراتژی شناخته می شود. روندهای موجود در تحقیقات استراتژی به سمت«جعبه سیاه شرکت ها» در حرکت است و اغلب با دیدگاه مبتنی بر منابع مورد حمایت قرار می گیرد. این مقاله، به طور خاص بر عملکرد های استراتژیک رسمی به کار گرفته شده در تدوین استراتژی می پردازد. یکی از روش شناسی ها برای تدوین استراتژی فناوری، روش شناسی بوز- آلن و همیلتون است. این روش شناسی، به جای اتکا بر دیدگاه مبتنی بر منابع، بر مکتب سازمان صنعتی اتکا دارد. هدف این مقاله، به وجود آوردن نگرش مبتنی بر منابع بر روش شناسی بوز-آلن و همیلتون است. تهیه معماری راهبردی مشخص می کند که کدام توانمندی ها و فناوری های مربوط با آن باید کسب شوند. و اولویت های تخصیص منابع را برای کل سازمان شفاف می سازد. الزام به تهیه معماری راهبردی ، منجر به مزیت رقابتی خواهد شد.در این پژوهش این نتیجه به دست می آید که نگرش مبتنی بر منابع شرکت بر روش شناختی بوز-آلن و همیلتون اثر می گذارد. شرکت ها می بایست به جای تمرکز بر موقعیت خود در بازار محصول، با تمرکز بر منابع و قابلیت های شرکت در بازارها، برای حفظ انعطاف خود تلاش کنند.