سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شقایق یوسفی –
محمد نوروزی قزوینی – شرکت نخل نیرو
رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده:

در صورت بروز اختلال در عملیات سیستم در حال کار بر اثر عوامل ناخواسته، مجموعه س یستم بـه طـور طبیعی دچار بحران م ی شود و اگر خروج ی چن ین س یستمی به عنوان ورود ی اصلی و بـدون جـا یگزین سـا یر سیـ ستمهای موجـود در جامعه باشد، ممکن است بحران داخلی آن سیستم به یک بحران عمومی و غیر قابل کنترل در جامعه تبدیل گردد . خروجی صنعت برق به عنوان دوم ین عامل حیاتی در تأمین آسا یش و امنیت جامعـه و ن یـ از اول یـ ه صـنا یع مختلـف بـرا ی استمرار فعالیت، یکی از احتیاجات اساسی جوامع به شمار می آید . با توجه به حساسیت عملکرد و ویژگیهـا ی خـاص برخـ ی مشترکین شبکه توز یع، پ یش بینی و اجرا ی برنامه های را هبردی برا ی خروج از بحران های احتمـالی در دسـتور کـار مـد یران شبکه قرار دارد و با نظر به اهم یت تأم ین برق قابل اطم ینان در همه اوقات به ویژه وضعیتهای بحرانی، باید بیش از پیش مـورد توجه واقع شود .
از همین رو در ا ین مقاله به استراتژ ی مدیریت بحران با هدف خروج از وضع یت ناپا یـ دار بحرانـی و بازگـشت بـه حالـت پایدار سیستم، اعم از اقدامات پیش گیرانه و عملیات پس از بروز بحران، پرداخته شده و پیـشنهادهای کـاربرد ی قابـل اجـرا ارائه گردیده است . مدیران شبکه های توز یع نیروی برق می توانند بـا اتخـاذ تـصم یمات راهبـرد ی و اقـدامات پـ یش از وقـوع
بحران، از خسارات وارده به شبکه کاسته، تداوم عملکرد سیستم در حدی قابل قبول را تضمین کنند .