سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی شائمی برزکی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

بکارگیری روش ها، فرایندها، و تکنولوژی های جدید در سازمان های امروزی به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل مدیریت کارای منابع انسانی و استفاده بهینه از دارایی های فکری است. تحقیق این امر مستلزم بکارگیری مناسب ابزارهای مدیریت دانش است. بعبارت دیگر، مدیریت منابع انسانی باید با رویکرد مبتنی بر دانش از تواننیروی انسانی بهترین استفاده را بنماید. در این راستا، اجرای مدیریت دانش در جهت استفاده از دانش کارکنان و ترویج فرهنگ جریان آزاد دانش در سازمان و تعیین نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی می تواند اثر بخشی و کارایی کارکنان را افزایش داده و به تحقق اهداف کلی سازمان کمکنماید. در این مقاله با تاکید بر نقش سرمایه انسانی و دارایی فکری در سازمان به تبیین استراتژی های اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود و به اهمیت دانش جمعی کارکنان به عنوان یک مزیت رقابتی و عوامل موثر بر بکارگیری مناسب مدیریت دانش در سازمان اشاره می گردد.