سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدابخش احمدی – دانشجوی دکترای مشاوره، مرکز تحقیقات علوم فناوری دانشکده علوم پزشکی ب

چکیده:

بحران نوعی پاسخ به وقایعخطرآفرین است و در واقع نوعی پاسخ به خطرزایی یک حادثه می باشد که خودب صورت یک شرایط دردناک تجربه می شود. بحران می تواند به چند ساعت محدود شود و یا هفته ها به درازا انجامد. بحران دو جنبه دارد.در یک جنبه آن، اضطراب و تنش پدیدار می شود و در بعد دوم ساز و کارهایی حل مشکل به حرکت در می آید. بحران تمایل دارد که واکنش های قدرتمندانه را برای کمک به فرد درکاهش ناراحتی به حرکت در آورد و شخص را از نظر تعادل هیجانی به حالت با ثبات قبلی برگرداند و زمانی که شخص به تعادل هیجانی دست پیدا کرد، بحران رفع می شود. واکنش های سازگارانه در برابر بحران، پتانسیل رشد بحران رابهحرکت درمی آورد و بر عکس، واکنش های ناسازگارانه باعث عمیق تر شدن بحران، انحطاط، واپس گرایی و بروز علائم اختلالات روانی می شود. بحران انواع دارد. انواع بحران بر اساس ملاکهای چون شدت، نوع منبع ایجاد کننده، ماهیت بحران وشیوه های مواجهه با آن طبقه بندی می شود. یکی از آنها، بحران های ناشی از سوانح طبیعی است. بحران هایی نظیر جدایی، فقدان یا از دست رفتگی ، عذاب درونی، مجروحیت، آسیب ناشی از استرس، از دست دادن دارایی، آوارگی، مهاجرت، از جمله بحران هایی هستند که بیشتر ناشی از عامل سوانح طبیعی است. بحران ها از هر نوعی که باشند، دارای ویژگی ، علاوم، مراحل و شیوه های مواجهه (شیوه های مداخله ای) تقریبا یکسانی هستند.
در این مقاله سعی شده با تکیه به منابع علمی و با استفاده از تجارب کلینیکی، مهم ترین و سااسی ترین استراژیهای روان شناختی مداخله در بحران با تاکید بر شرایط بحران ناشی از حوادث ، تدوین و ارائه شود. روش جمع آوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و کلینیکی است. نیز سعی شده تا شیوه های مداخله ای در بحران که منطبق با شرایط فرهنگی جامعه و مرتبط با بحران های ناشی از حوادث است، شناسایی و مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.
در بخش نتایج و بحث امده است که بحران های روان شناختیاز یک سوی مستعد ایجاد علائم روان شناختی است و از سوی دیگر پتانسیل رشد را به همراه دارد. مداخله مناسب در یک بحران بر جلوگیری از علائم فوری یا درازمدت اختلالات روان شناختی موجبات شکوفایی فرد نیز می شود. تدوین و ارائه استراژیهای روانی مداحله در بحرانهای ناشی از خوادق، به دلایل مختلف ضرورت دارد. بر این اساس، این مقاله سعی دارد ضرورت امدادهای روانی را مطرح نموده و شیوه هایبحران زدایی را با تاکید بر حل بحران روانی در صفحه حوادث ارائه دهد.