سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی زارع پور – -معاون طرح وتوسعه شرکت سهامی آب منطق های مرکزی
ابوالقاسم آقاصفری – مجری طرح سدکمال صالح
محمدعلی تاج آبادی فراهانی – نماینده کارفرمادر طرح ساختمان سدکمال صالح

چکیده:

باتوجه به نقش سدها در تأمین آب هر منطقه؛ اتمام به موقع، با هزینه پی شبینی شده و قابلیت بهر هبرداری کامل آن، ازجمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب م یشود و باعث برآورده شدن خواست ههای کارفرما و اهداف طرح یا پروژه م یگردد. این موضوع در پروژ ههای بزرگ و ملی ( نظیر سدسازی) به دلیل اهمیت آنها در ابعاد بهر هبرداری، میزان سرمای هگذاری هنگفت، پیچیدگی ماهیت، وجودعدم قطعی تهای فراوان، از جمله شرایط زیرزمینی و مواجهه با بلایای طبیعی(سیلاب) از اهمیت ویژ های برخوردار است. لذا مدیریت استراتژیک، به خصوص درحوز ههایی که کمتربه آنها توجه شده است، امری ضروری است. در این مقاله به ارزیابی مجموعه مدیری تهای استراتژیک برتر که تدوین و به اجرا درآمده تا طرح ساختمان سد کمال صالح و سامانه انتقال آن ب هعنوان اولین پروژه موفق درتاریخ کشور، همزمان سد و سامانه انتقال آن به بهر هبرداری برسد، می پردازیم.