سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدسعید حیدری – کارشناسی مهندسی صنایع ( دانشگاه علم وصنعت ایران -) دانشجوی کارشناسی ارش
مصطفی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

مبحث پیش رو به دنبال بیان این واقعیت در عرصه مدیریت تکنولوژی است که هیچگاه در یک سازمان نمی توان بـا اعمـال یک استراتژی منفرد، به توفیق در عرصه ارتقاء وبهبود سطح تکنولوژی سازمان با هدف افزایش منافع مـادی وغیـر مـادی سازمان دست یافت . این مقاله با بیان چهار استراتژی مطرح در عرصه مدیریت تکنولوژی سازمانها بیان می کند کـه همـواره وبه صورت همزمان در عین فعال بودن هر چهار استراتژی ذکر شده ،یعنـی اسـتراتژی تحقیـ ق وتوسعه،اسـتراتژی انتقـال تکنولوژی،استراتژی هم افزایی ونفوذ تکنولوژی واستراتژی جذب وانطباق تکنولوژی، با توجه به وضعیت سازمان حـداقل دو استراتژی بصورت فعال جریان دارد درواقع هیچ یک از این استراتژی ها در یک زمان در سازمانی فعال نمی گردند مگر اینکه یکی یا همگی استراتژی های دیگر مطرح شده را همراه با خود فعال نمایند . نهایت آنکه آنچه در این مقاله ذکر می گردد ایده جدیدی نیست ،چیزی است که خودآگاه یا ناخودآگاه در برخی سازمانها وموسسات تکنولوژی محور جـاری اسـت ودر سـایر سازمانها نیز باید باشد . آنچه در اینجا ذکر می گردد صرفا بیان نحوه تعامل این استراتژی ها وروشن نمودن هر چه بیشتر علت وجودی هماهنگی وهمزمانی – ذکر شده در ا ین مقاله – جهت پیاده سازی استراتژی های چهارگانه ذکـر شـده ( ودر کـل هـر مجموعه استراتژی قابل طرح در زمینه مدیریت تکنولوژی ) می باشد .