سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مصطفی زمانیان – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
مسعود موحدی – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

تمرکز مطالعات متعدد بر موضوع پذیرش فناوری اطلاعات، خصوصا در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حاکی از اهمیت مرحله پذیرش به عنوان یک گام اساسی در فرایند پیاده سازی است به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران پذیرش فناوری اطلاعات نقش مهم و کلیدی در فرایند پیاده سازی ایفا میکند و در صورت درک صحیح مسئله و شناسایی فرصتها، تهدیدات و زیرساختهای لازم که بخش عمده ای از این زیرساختها، به ابعاد اجتماعی موضوع بر می گردد و در ادامه اتخاذ راهبردهای مناسب برای برخورد با این موضوعات مسیر پیاده سازی فناوری در سازمان هموارتر خواهد شد. همسو با مطالعات متعدد انجام شده در توصیف هرچه دقیق تر پذیرش فناوریاطلاعات، مطالعه حاضر ضمن ارائه مفاهیم اساسی و کلیدی پذیرش درادبیات فناوری اطلاعات به ارائه یک طبقه بندی ماهیتی از مدلهای توصیف کننده عوامل موثر بر پذیرش که در ادبیات با عنوان مدلهای پذیرش فناوری اطلاعات مطرح شده اند خواهد پرداخت.