سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد
محسن علامه – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور شناسایی و معرفی استراکودهای سازند آب دراز و بررسی بیواستراتیگرافی این نهشته ها تعداد ۲۴ نمونه از برش الگوی سازند مذکور برداشت گردید. مقطع تیپ این سازند درشرق جاده مشهد – سرخس در گردنه مزدوران با مشخصات جغرافیایی َ۰ و َ۳۳ و ۶۰ درجه سانتی گراد عرض شمالی واقع است و از شیل، مارن، و سنگ آهک چاکی سفیدمایل بهخاکستری و یا زرد تشکیل شده است. نمونه های برداشت شده که از بخش های شیلی و مارنی می باشند پس از آماده سازی با میکروسکوپ نوری مطالعه شده و سپس اکثر آنها با میکروسکوپ الکترونی اسکانینگ عکسبرداری گردیده اند.
بر اساس مطالعات انجام شده برای اولین بار ۱۲ جنس و ۲۵ گونه استراکود از سازند آب دراز معرفی شده اند. بر مبنای استراکوهای موجود دو بایوزونم Cythereis Sp1, Nigeria arachoidis معرفی و سن نهشته های مذکور کرتاسه بالایی مشخص می شود.