مقاله استرس ادراک شده در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج با سبک هاي اسنادي مختلف در سال ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: استرس ادراک شده در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج با سبک هاي اسنادي مختلف در سال ۸۷
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس ادراک شده
مقاله سبک اسناد
مقاله سبک اسناد دروني- بيروني
مقاله سبک اسناد با ثبات- بي ثبات
مقاله سبک اسناد کلي اختصاصي
مقاله سبک اسناد کنترل پذير- کنترل ناپذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهي اميرآبادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضابخش حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي استرس ادراک شده در دانشجويان داراي سبک هاي اسنادي مختلف و همچنين بررسي روابط بين اين متغيرها انجام شده است. براي اين منظور تعداد ۴۱۴ دانشجو به روش خوشه اي انتخاب و به وسيله پرسشنامه سبک اسنادي (ASQ) و پرسشنامه استرس ادراک شده (Pss) به کمک آزمون آماري t و آزمون ANOVA  مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد که استرس ادراک شده در بين دانشجوياني که سبک اسناد دروني دارند با دانشجوياني که سبک اسناد بيروني دارند در موقعيت هاي کلي و مثبت، تفاوت معني داري وجود دارد و اين ميزان در بين افراد با سبک اسناد بيروني بيشتر مشاهده مي شود. همچنين استرس ادراک شده در دانشجوياني که سبک اسناد کنترل ناپذير دارند با دانشجوياني که سبک اسناد کنترل پذير دارند، در رويدادهاي کلي، منفي و شخصي تفاوت معني داري وجود دارد و اين ميزان در بين افراد با سبک اسناد کنترل ناپذير بيشتر مشاهده مي شود. يافته ها گوياي آن بودند که در دو گروه دختران و پسران، استرس ادراک شده در بين دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر است، همچنين نشان داده شد که تنها تفاوت معني دار در بين سبک هاي اسنادي دانشجويان دختر و پسر در بعد عمومي- اختصاصي در رويدادهاي منفي، بعد کنترل پذير- کنترل ناپذير در رويدادهاي منفي، شخصي و کلي مشاهده مي گردد.