سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
شیما اصلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود مشهدی اکبربوجار – دانشیاردانشگاه ازاداسلامی تهران
پریچهر یغمائی – دانشیاردانشگاه ازاداسلامی تهران

چکیده:
بیش از۵۰سال است که ترکیبی به نام نیکاربازین درصنایع پرورش طیور بهعنوان یک داروی ضدانگل مورداستفاده قرارمیگیرد این دارو به سرعت ازطریق مدفوع پرندگان دفع شده و باالوده کردن ابهای جاری درسطح زمین واردمحیط زیست میشود علاوه براین مصرف گوشت پرندگان تحت درمان میتواند انسان ویاحیوانات دیگر را درمعرض عوارض سوء این دارو قراردهد نیکاربازین درخاک باقی مانده و حیوانات مختلفی ازجملهدوزیستان و بی مهرگان تحت تاثیر آن قرارمیگیرند دراین مقاله ضمن بیان شواهد موجوددرچگونگی الوده شدن محیط زیست توسط نیکاربازین و عوارض آن درجانوران مختلف میزان فعالیت انزیم های انتی اکسیدانت و شدت استرس اکسیداتیو تحت تاثیر غلظت های مختلف نیکاربازین و میزان تولید هورمونهای رشدخونسازی درنمونه ها به صورت in vitro دربافت ریه موش موردبررسی قرارگرفته است